mailo
21 مهر 1401 - 08:24

بیش از هزار میلیارد تومان برای احیای قنوات کشور در نظر گرفته شد

گرگان- رئیس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای قنات‌های کشور در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محرابیان شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین کمیته ملی قنوات کشور در گرگان اظهارکرد: رسالت اصلی این کارگروه بررسی و مشکلات بخش قنوات در سطح کشور است که همه ساله اعتباراتی را براساس میزان وابستگی اراضی استان‌ها به قنوات و تعداد قنوات، اختصاص می‌دهیم. اظهارکردبراساسرئیس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی افزود: ۴۱ هزار رشته قنات به طول تقریبی ۴۵ هزار کیلومتر در کشور داریم که با این تعداد می‌توان ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کرد. وی در خصوص مرمت و احیای قنوان هم بیان کرد: در سال جاری از محل اعتبارات ملی قنوات ۴۱۰ میلیارد تومان، از محل اعتبارت خشکسالی ۷۰۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات محرومیت زدایی ۷۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با ابلاغ آنها می‌توان تعداد زیادی از قنوات را احیا کنیم. در خصوصقنوانسال جاریاعتبارتمی‌توان تعدادمحرابیان توضیح داد که در سنوات قبل قنوات کشور، هشت میلیارد مترمکعب آبدهی داشتند که با بروز خشکسالی میزان استحصال آب از قنات‌های کشور به نصف کاهش یافته و حدود چهار میلیارد مترمکعب است. استحصال
منبع: مهر
شناسه خبر: 782645